ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ (ದರ್ಜೆ-3 ) ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ (ದರ್ಜೆ-3 ) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ

 

Download Adobe Reader

adobe

Welcome to NWKRTC Online Application Portal

ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಯ ಕರೆ ಪತ್ರ

ಪ್ರಕಟಣೆ:

ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಯ ಕಟ್-ಆಫ್-ಅಂಕಗಳು

ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಯ ಅರ್ಜಿ ಪುನರ್ಮುದ್ರಣ

 

 

To know more about NWKRTC please visit

www.nwkrtc.in

ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 580030